Η εταιρεία deb8 παραδίδει στους πελάτες της μαθήματα για όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και για την εβραϊκή, τουρκική, περσική, αραβική, κινεζική και ιαπωνική γλώσσα. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας για κάθε γλώσσα είναι  συνολικά έξι, τα οποία καθορίζονται με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες κι ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή:

Α1        «στοιχειώδης γνώση»
Α2        «βασική γνώση»
Β1        «μέτρια γνώση»
Β2        «καλή γνώση»
Γ1        «πολύ καλή γνώση»
Γ2        «άριστη γνώση»

Ο αριθμός των ωρών για κάθε επίπεδο εξαρτάται αφενός από το βαθμό δυσκολίας της γλώσσας, κι αφετέρου από τον αριθμό των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος, την αποδοτικότητά τους και τη συχνότητα των μαθημάτων. Όλες οι γλώσσες μπορούν να διδάσκονται  με τρεις βασικές κατευθύνσεις:

α. γνώσεις  όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής
β. απόκτηση γνώσεων για χρήση της γλώσσας σε επαγγελματικά πλαίσια
γ. απόκτηση γνώσεων για συμμετοχή σε απόκτηση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι δυνατότητες εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας:

Διάρκεια:
90 -140  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • Starters / Movers του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • LanguageCert A1 του φορέα People Cert, Language Cert.
Διάρκεια:
80 -120  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
Οι εξετάσεις TOEIC BRIDGE παραπέμπουν στο επίπεδο Α1
Διάρκεια:
90 -140  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • KET / Flyers του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • LanguageCert A2 του φορέα People Cert, Language Cert.

Διάρκεια:
80 -120  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
Οι εξετάσεις TOEIC BRIDGE παραπέμπουν στο επίπεδο Α2.

Διάρκεια:
90 -140  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 40-59] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) [βαθμολογία από 3 έως 4].
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council (UCLES)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1).
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του Trinity College London.
 • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER [Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης]
 • ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL –ACHIEVER [Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης]
 • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).
 • PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 [Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”].
 • PEARSON LCCI EFB Level 1 [Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”].
 • OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).
 • ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
 • Test of Interactive English, B1 + Level.
 • Test of Interactive English, B1 Level.
 • NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).
Διάρκεια:
80 -120  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 •  BULATS English Language [Test βαθμολογία 40-59] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).  
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) [βαθμολογία από 405 έως 500] του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
Διάρκεια:
90 -140  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 60-74] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia [βαθμολογία από 4,5  έως 5,5].
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (ECCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου του Michigan.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL
 • ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II Trinity College London.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –COMMUNICATOR [Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης]
 • ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR [Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης].
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) [βαθμολογία από 505 έως 780] του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).
 • PEARSON LCCI EFB)  LEVEL 3 [Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”].
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 [Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit].
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
Διάρκεια:
80 -120  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 60-74] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
Πιστοποιητικά:
 • IELTS
 • TOEFL
 • SAT (language)

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλόν είναι να έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 (LOWER) στην Αγγλική γλώσσα για να μπορούν να προετοιμαστούν σωστά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.
Προτεινόμενη διάρκεια προετοιμασίας:
40-60 διδακτικές ώρες (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).

 

Πιστοποιητικό:

 • SAT (mathematics).
Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλόν είναι να έχουν γνώσεις Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Στατιστικής και Πιθανοτήτων Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ για να μπορούν να προετοιμαστούν σωστά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.
Προτεινόμενη διάρκεια προετοιμασίας:
40-60 διδακτικές ώρες (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).
Διάρκεια:
90 -140  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 75-89] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia [βαθμολογία από 6 έως 7].
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).  
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1).
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του Trinity College London.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT [Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης] ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT [Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης].
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του Hellenic American University (Manchester, ΝΗ- USA) και της Ελληνοαμερικανικής Ενὠσεως.
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) [βαθμολογία από 785 έως 990] του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 [Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”].
 • PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 [Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”].
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 +  Level.
 • Test of Interactive English, C1 Level.
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
Διάρκεια:
80 -120  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 75-89] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).  
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) [βαθμολογία από 785 έως 990] του Educational Testing Service/Chauncey, USA.

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 90-100] του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Σημείωση:
Ιδιωτικές εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού ενδέχεται να δέχονται ως πιστοποίηση PROFICIENCY και το πιστοποιητικό TOEIC υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Η βαθμολογία ειναι πάνω απο 905, και
 • Οι εξετάσεις  πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα (εντός ή το πολύ δύο ετών) από την ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών / αιτήσεων για εργασία.
Καλόν είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επικοινωνήσει με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις πριν ξεκινήσουν αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και δηλώσουν συμμετοχή σε εξετάσεις.
Πιστοποιητικά:
 • SPECIALIZED SAT
 • IB
 • Any other examination (different Academic Subjects).

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλόν είναι να έχουν γνώσεις επιπέδου Γ1 (ADVANCED) στην Αγγλική γλώσσα για να μπορούν να προετοιμαστούν σωστά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Προτεινόμενη διάρκεια προετοιμασίας: τουλάχιστον 120 διδακτικές ώρες.

Διάρκεια:
90 -140  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου του Cambridge.        
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 90-100] του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου του Michigan.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του Trinity College London.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –MASTERY (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level.
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
Διάρκεια:
80 -120  εκπαιδευτικές ώρες
Πιστοποιητικά:
 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 75-89] του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).  
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) [βαθμολογία από 785 έως 990] του Educational Testing Service/Chauncey, USA.

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • BULATS English Language Test [βαθμολογία 90-100] του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Σημείωση:

Ιδιωτικές εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού ενδέχεται να δέχονται ως πιστοποίηση PROFICIENCY και το πιστοποιητικό TOEIC υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Η βαθμολογία ειναι πάνω απο 905, και
 • Οι εξετάσεις  πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα (εντός ή το πολύ δύο ετών) από την ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών / αιτήσεων για εργασία.
Καλόν είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επικοινωνήσει με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις πριν ξεκινήσουν αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και δηλώσουν συμμετοχή σε εξετάσεις.

Πιστοποιητικά:

 • IELTS
 • TOEFL
 • GMAT (language).
 • GRE(language).

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλόν είναι να έχουν γνώσεις επιπέδου Γ2 (PROFICIENCY) στην Αγγλική γλώσσα για να μπορούν να προετοιμαστούν σωστά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Προτεινόμενη διάρκεια προετοιμασίας:
60-80 διδακτικές ώρες (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).

Πιστοποιητικά:

 • GMAT (mathematics).
 • GRE (mathematics).

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλόν είναι να έχουν τουλάχιστο γνώσεις Άλγεβρας, Ανάλυσης, Γεωμετρίας, Στατιστικής και Πιθανοτήτων Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ για να μπορούν να προετοιμαστούν σωστά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Προτεινόμενη διάρκεια προετοιμασίας:
60-80 διδακτικές ώρες (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).

Στο πεδίο των επιχειρηματικών αγγλικών παρέχονται επίσης ειδικά σεμινάρια με σκοπό τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (συμμετοχή σε διεθνείς κι ενδοεταιρικές συναντήσεις, παρουσιάσεις, διαπραγματεύσεις, τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία), αλλά και κύκλοι εκμάθησης της γλώσσας για συγκεκριμένους επαγγελματίες (όπως για γιατρούς, νοσοκομειακό προσωπικό, δικηγόρους, τραπεζικούς υπαλλήλους, λογιστές, γραμματείς, πωλητές, οδηγούς ταξί, κοκ.).

Τέλος, η Deb8 προσφέρει υψηλής ποιότητας, λεπτομερή προετοιμασία για τις εξετάσεις SAT, GMAT, GRE, IELTS, TOEFL, TOEIC, BULATS που είναι απαραίτητες για προπτυχιακές ή / και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Όλα τα μαθήματα παραδίδονται στον εργασιακό χώρο των πελατών μας ή διαδικτυακά, με σταθερό ή κυλιόμενο πρόγραμμα.