Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς: Προγράμματα εξάσκησης και βελτίωσης του προφορικού λόγου (επίπεδα Β1-Γ1)

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η deb8 εισάγει ευέλικτα διαδραστικά προγράμματα αποκλειστικά για εξάσκηση και βελτίωση του  προφορικού λόγου στα Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς (επίπεδα Β1- Γ1).

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η deb8 εισάγει ευέλικτα διαδραστικά προγράμματα αποκλειστικά για εξάσκηση και βελτίωση του  προφορικού λόγου στα Επαγγελματικά Αγγλικά  για τα επίπεδα Β1- Γ1.

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν διαδικτυακά με τον καθηγητή που έχουν επιλέξει και επί μία ολόκληρη ώρα διεξάγουν προφορική συνομιλία και μόνο για συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Με την έναρξη του μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα λεξιλογικό αρχείο ήδη οργανωμένο από τη συγγραφική μας ομάδα, το οποίο περιέχει όλο το απαραίτητο λεξιλόγιο που χρειάζεται για σωστή έκφραση – επικοινωνία για το εκάστοτε θέμα. Αφού πρώτα εξηγηθούν οι όποιες άγνωστες λέξεις, ακολουθεί ελεύθερη συνομιλία, κατά την οποία γίνεται προσπάθεια ένταξης και σωστής χρήσης των καινούργιων λέξεων και φράσεων στην προφορική έκφραση των συμμετεχόντων. Η διάρκεια κάλυψης της κάθε ενότητας εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας της κι από την ικανότητα του κάθε εκπαιδευόμενου ως προς την εμπέδωσή της.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα μπορούν να τροποποιηθούν για συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς σε διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας. Εάν στις εξετάσεις αυτές εξετάζονται ταυτόχρονα δύο υποψήφιοι και τα μαθήματα γίνονται με μορφή ιδιαιτέρου, τότε τον ρόλο του συνεξεταζόμενου αναλαμβάνει ο καθηγητής.

Η διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 30-50 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο, τις ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευόμενων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ένα σύντομο τεστ κατάταξης.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται ανά επίπεδο:

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών μέσου επιπέδου (Β1) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά τα διάφορα εταιρικά – επαγγελματικά θέματα. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Β1.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 30-40 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Εταιρική οργάνωση
 2. Εταιρικό προφίλ
 3. Προσωπική ανάπτυξη στο εργασιακό περιβάλλον
 4. Επαγγελματικά καθήκοντα και ευθύνες
 5. Εμπόριο – Οικονομία
 6. Εξυπηρέτηση πελατών
 7. Τεχνολογία
 8. Πωλήσεις
 9. Περιγραφή προϊόντων
 10. Διοίκηση προσωπικού
 11. Ανθρώπινο δυναμικό
 12. Περιγραφή τάσεων και μεταβολών
 13. Απλές παρουσιάσεις
 14. Απλά προβλήματα και επίλυσή τους (με εισαγωγή σε βασικούς νομικούς όρους)
 15. Επικαιρότητα

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών μέσου προς προχωρημένου επιπέδου (Β2) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά τα διάφορα εταιρικά – επαγγελματικά θέματα. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Β2.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 40-50 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Διοίκηση
 2. Οικονομικός έλεγχος και σχεδιασμός
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Πολιτική – ο ρόλος της κυβέρνησης
 5. Έλεγχος ποιότητας
 6. Ανάπτυξη προϊόντων
 7. Καταναλωτικά θέματα
 8. Μάρκετινγκ
 9. Επαγγελματικές συναντήσεις και διασκέψεις
 10. Δημόσιες σχέσεις
 11. Προσωπικά οικονομικά – διαχείριση χρημάτων
 12. Νομικά θέματα
 13. Προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη
 14. Παρουσιάσεις
 15. Εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών προχωρημένου επιπέδου (Γ1) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά τα διάφορα εταιρικά – επαγγελματικά θέματα. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Β1.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 40-50 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Αρχηγεία και διοίκηση
 2. Εταιρική κουλτούρα
 3. Σχέσεις με πελάτες
 4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 5. Διαφήμιση και πελάτες
 6. Διαφήμιση και διαδίκτυο
 7. Πωλήσεις
 8. Προβλέψεις και αποτελέσματα
 9. Προβλήματα με πληρωμές
 10. Διαπραγματεύσεις
 11. Εργασιακή ατμόσφαιρα – εργασιακό περιβάλλον
 12. Παραγωγικότητα
 13. Επέκταση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό
 14. Συγχωνεύσεις – εξαγορές
 15. Παρουσιάσεις
 16. Διαπραγματεύσεις
 17. Χορηγίες
 18. Αναδιοργάνωση εταιρίας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.